Trobar gestoria en Catalunya

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

Una gestoria és una oficina oberta al públic on presta els seus serveis professionals un gestor administratiu.

Per a definir el que és un gestor acudirem a l’article 1 del seu Estatut Orgànic (Decret 424/1963, d’1 de març): és un professional l’activitat del qual és la realització de tràmits de tota classe amb les Administracions Públiques a canvi d’uns honoraris professionals i sempre que aquests tràmits no requereixin una tècnica jurídica reservada a l’advocacia.


Així doncs, l’activitat del gestor és la presentació i, en el seu cas, seguiment de tràmits administratius per compte dels seus clients.

El gestor realitza, per tant, tot tipus de gestions administratives: des de la renovació d’un permís de conduir a la tramitació d’una llicència municipal passant per moltes altres coses com la inscripció en el Registre de la Propietat de la compra d’un pis; en l’acompliment d’aquestes gestions realitzarà, també, la liquidació i pagament de tota mena de tributs que portin aparellats aquestes gestions.

Existeixen un altre tipus de professionals que realitzen activitats que, si no exactament iguals, podem considerar anàlogues: una assessoria d’empreses no té com a activitat principal la realització de gestions administratives sinó l’assessorament i gestió d’aspectes necessaris per a la marxa de l’empresa com la confecció de comptabilitat, liquidació i presentació d’impostos de tota mena (IAE, IVA, IRPF, Imposat de Societats, etc.), de contractes laborals, nòmines i assegurances socials i altres anàlegs.

Un tercer tipus de professionals d’aquest àmbit serien els professionals tècnics com a advocats, graduats socials, arquitectes i enginyers i altres anàlegs que realitzen funcions tècniques que no poden realitzar els dos anteriors com una defensa en judici o la confecció i gestió d’un projecte d’obra.

Tenen l’obligació d’informar els seus clients de totes les circumstàncies que ocorrin en aquestes gestions.


És un tema de donar un servei integral al client; si una empresa ens requereix per a gestionar els seus impostos o documents laborals ens demanarà, també, tot tipus de gestions administratives i en algun moment necessitarà, a més, la defensa d’un advocat.

No existeix cap mena d’incompatibilitat entre aquestes tres professions de fet avui dia ocorre gairebé sempre que els gestors administratius presten serveis, també, com a assessors (o viceversa) ocorrent també amb alguna freqüència que un advocat sigui també gestor administratiu i desenvolupi activitats d’assessoria d’empreses. Fins i tot en els casos en els quals no és la mateixa persona la que desenvolupa totes aquestes activitats els diferents professionals d’aquest àmbit se solen associar i crear negocis conjunts o, si no, tenir almenys una col·laboració contínua entre ells.

Fins i tot aquests negocis es combinen, a vegades, amb altres serveis professionals que també s’ofereixen al públic com, per exemple, els d’agència immobiliària, agència de duanes o de patents.

Existeix una certa liberalització d’aquesta activitat a partir de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.