Gestoria en Alboraia

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Alboraia, ubicada a Comunitat Valenciana, ara mateix compta amb 22405 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria ajuda a subministrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar encapçalada per un gestor col·legiat. Suposen, així doncs, una sensacional ajut a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. D’aquesta manera, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Alboraia

Oficialment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , delimita amb tota claredat allò que és un gestor. És d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden fora de la seva competència, totes aquelles tasques que requereixin una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si es necessiten aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de necessitar-ho. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Alboraia

Tot i que una gestoria en general a més assesora, cal especificar una sèrie de diferències. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria és a orientar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les carpetes importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, correntment els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament informats els seus usuaris de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència determinant, es requereix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Tantmateix, s’han de aprovar les proves corresponents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de apuntar immediatament al Col·legi Professional associat. També, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de notificar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos adjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han enunciat amunt. No obstant això, com també hem descrit, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.