Gestoria en Alcalà de Xivert

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Alcalà de Xivert, que es troba a Comunitat Valenciana, ara mateix té 6615 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria ajuda a aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, tantmateix, una meravellosa ajut a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així, treballen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Alcalà de Xivert

Legalment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden fora de la seva competència, totes aquelles tasques que calgui una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden convidar en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Alcalà de Xivert

Tot i que una gestoria ordinàriament a més fa d’assessorament, cal posar importància una sèrie de diferències. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció principal d’una assessoria rau a assessorar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les àrees principals són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, habitualment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus representats (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament informats els seus usuaris de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, es requereix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de excedir les proves necessàries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de declarar seguidament al Col·legi Professional que toqui. A més, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de la seu, ho hauria de comunicar al Col·legi. Així que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han indicat al principi. Tot amb tot, com també hem indicat, en cas de comptar amb una contribució puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.