Gestoria en Alcossebre

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

El nucli de població d’Alcossebre, que està a Comunitat Valenciana, segons les nostres dades hi habiten 1998 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Suposen, aleshores, una indiscreptible sosteniment a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Així doncs, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Alcossebre

De manera oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , precisa amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles accions que requereixin una tècnica jurídica. Desgrat de, en el moment que si són necessaris aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de ser necessari. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Alcossebre

Tot i que una gestoria en general a més assisteix, cal formular una sèrie de diferències. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria encarregada únicament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per tenir al cap una mica més les coses diferents, cal dir que la funció superior d’una assessoria és a advertir les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les disciplines superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, per sistema els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, cal ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per això, s’han de guanyar les proves obligatòries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de declarar seguidament al Col·legi Professional corresponent. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de del despatx, ho hauria de comunicar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos addicionals de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han assenyalat abans. Nogensmenys, com també hem tractat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran al moment en contacte amb un advocat o un notari.