Gestoria en Alcúdia

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Alcúdia, ubicada a Illes Balears, agafant el cens hi habiten 19071 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar encapçalada per un gestor col·legiat. Son, per tant, una esplèndida contribució a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Alcúdia

Segons la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , descriu amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles feines que demani una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si es necessiten aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de ser necessari. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Alcúdia

Encara que una gestoria normalment a més assesora, cal puntualitzar una sèrie de particularitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per conèixer una mica més les coses diferents, cal dir que la funció crucial d’una assessoria rau a indicar les millors opcions als clients en un tema concret. Les branques superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, normalment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus usuaris (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut de continu informats els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits crucial, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de passar les proves pertinents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de manifestar a l’acte al Col·legi Professional que toqui. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de notar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos suplementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que hem descrit a l’article. Tot i així, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una ajuda puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran immediatament en contacte amb un advocat o un notari.