Gestoria en Almacelles

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Almacelles, emplaçada a Catalunya, actualment hi viuen 5623 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així que, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar encapçalada per un gestor col·legiat. Son, així, una formidable suport a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així doncs, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Almacelles

Segons l’ordenament vigent, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tot detall allò que és un gestor. És d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles comandes que demandi una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si es necessiten aquests reforços, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitar-ho. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Almacelles

Encara que una gestoria per sistema també fa d’assessorament, cal realçar una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria apoderada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per tenir al cap una mica més les diferències, cal dir que la funció sobresortint d’una assessoria rau a assistir les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les carpetes sobresortints són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, correntment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament al dia els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència bàsiques, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de aprovar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de avisar al moment al Col·legi Professional associat. També, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de comunicar al Col·legi. De manera que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos auxiliars de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han descrit amunt. Malgrat tot, com també hem descrit, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a continuació en contacte amb un advocat o un notari.