Gestoria en Argentona

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Argentona, ubicada a Catalunya, segons els cens hi viuen 11633 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per proporcionar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Suposen, així, una notable ajut a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Tantmateix, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Argentona

Legalment, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional comanda de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Queden fora de la seva competència, totes aquelles comandes que necessitin una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si requereixen aquests serveis, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de ser necessari. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Argentona

Tot i que una gestoria per sistema també col·labora, cal ressaltar una sèrie de particularitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria apoderada exclusivament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per indagar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria resideix a indicar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les disciplines crucials són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, com a regla general els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament informats els seus protegits de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits cabdal, es requereix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de guanyar les proves necessàries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Envers a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de declarar al moment al Col·legi Professional oportú. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. Així doncs, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos suplementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem indicat a l’article. Tot amb tot, com també hem descrit, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.