Gestoria en Barberà del Vallès

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Barberà del Vallès, ubicada a Catalunya, actualment hi viuen 31144 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Suposen, així, una formidable ajuda a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Tantmateix, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Barberà del Vallès

De forma oficial, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , concreta amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional comanda de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles tasques que demandi una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden impetrar en cas de ser necessari. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Barberà del Vallès

Encara que una gestoria ordinàriament també assisteix, cal matisar una sèrie de trets. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada únicament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per tenir al cap una mica més les diferències, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria resideix a aconsellar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les carpetes superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, regularment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut tothora al dia els seus protegits de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència determinant, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per tant, s’han de aprovar les proves necessàries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de declarar seguidament al Col·legi Professional corresponent. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden disposar despatxos accessoris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han desgranat amunt. Així i tot, com també hem enumerat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.