Gestoria en Benejúzar

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Benejúzar, que està a Comunitat Valenciana, agafant el cens hi resideixen 5295 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per subministrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, així, una portentosa acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Per això, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Benejúzar

Segons l’ordenament vigent, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , concreta amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que requereixin una tècnica jurídica. Desgrat de, en el moment que si es necessiten aquests serveis, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Benejúzar

Encara que una gestoria com a regla general a més ajuda, cal posar importància una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per explorar una mica més les diferències, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria és a assistir les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les carpetes fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, usualment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus usuaris (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora al dia els seus usuaris de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència principals, es demana ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per tant, s’han de passar les proves pertinents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de comunicar immediatament al Col·legi Professional oportú. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de avisar al Col·legi. De manera que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos auxiliars de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han puntualitzat més amunt. Tot i així, com també hem enunciat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.