Gestoria en Borriana

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

El municipi de Borriana, ubicat a Comunitat Valenciana, oficialment hi resideixen 34565 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar encapçalada per un gestor col·legiat. Son, així doncs, una sorprenent col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Així, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Borriana

Segons l’ordenament vigent, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , explica amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles iniciatives que calgui una tècnica jurídica. Malgrat això, en el moment que si requereixen aquests suports, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de ser necessari. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Borriana

Encara que una gestoria correntment també ajuda, cal insistir una sèrie de característiques. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per explorar una mica més les diferències, cal dir que la funció superior d’una assessoria consisteix a avisar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, usualment els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense cessar al dia els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, es sol·licita ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de guanyar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de comunicar de pressa al Col·legi Professional associat. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. De manera que, poden comptar amb un Ãºnic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han ressenyat a l’article. Tot i així, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran immediatament en contacte amb un advocat o un notari.