Gestoria en Cardona

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Cardona, emplaçada a Catalunya, actualment hi resideixen 5226 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un gestor col·legiat. Suposen, tantmateix, una esplèndida ajut a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. D’aquesta manera, faenegen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Cardona

Segons la llei, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles feines que exigeixi una tècnica jurídica. Desgrat de, en el moment que si es necessiten aquests serveis, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de ser necessari. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Cardona

Tot i que una gestoria normalment a més assisteix, cal recalcar una sèrie de trets. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria apoderada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per explorar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció superior d’una assessoria consisteix a il·lustrar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les disciplines crucials són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, usualment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació bàsic, s’impossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de passar les proves necessàries marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En referència a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de declarar a l’instant al Col·legi Professional que toqui. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden obrir despatxos complementaris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem assenyalat al principi. Tot amb tot, com també hem assenyalat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran corrents en contacte amb un advocat o un notari.