Gestoria en Cassà de la Selva

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Cassà de la Selva, emplaçada a Catalunya, segons el darrer cens hi viuen 8504 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, per això, una gran acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Aleshores, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Cassà de la Selva

De manera oficial, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formalitza amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles iniciatives que demandi una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitar-ho. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Cassà de la Selva

Encara que una gestoria correntment també col·labora, cal posar l’accent una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per indagar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria consisteix a assistir les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les especialitats més importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, habitualment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment informats els seus protegits de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits crucial, es sol·licita ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de superar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de comunicar de seguida al Col·legi Professional oportú. A més, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de comunicar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos suplementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han ressenyat al principi. Però, com també hem assenyalat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de pressa en contacte amb un advocat o un notari.