Gestoria en Castellet

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Castellet, emplaçada a Catalunya, ara mateix hi resideixen 7713 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així que, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regentada per un gestor col·legiat. Son, per tant, una sensacional col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Tantmateix, actuen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Castellet

De manera oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formula amb tota claredat allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un jornal. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles accions que demani una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si calen aquests suports, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de necessitat. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Castellet

Tot i que una gestoria habitualment a més ajuda, cal detallar una sèrie de diferències. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de temes fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per saber una mica més les coses diferents, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria consisteix a indicar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les àrees principals són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, normalment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut tothora al dia els seus usuaris de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits crucial, es necessari ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Tantmateix, s’han de superar les proves necessàries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Si bé es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de advertir ràpidament al Col·legi Professional associat. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos conjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han assenyalat més amunt. Amb tot i això, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de pressa en contacte amb un advocat o un notari.