Gestoria en Catral

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Catral, situada a Comunitat Valenciana, segons les nostres dades compta amb 6147 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar gestionada per un gestor col·legiat. Suposen, així, una esplèndida col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així que, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Catral

Oficialment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formula amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional comanda de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un jornal. Queden fora de la seva competència, totes aquelles feines que calgui una tècnica jurídica. Tot i això, quan si calen aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de necessitar-ho. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Catral

Tot i que una gestoria correntment a més col·labora, cal formular una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada únicament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció primera d’una assessoria resideix a recomanar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les àrees principals són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, com a regla general els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació crucial, es demana ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de superar les proves pertinents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de advertir a tot córrer al Col·legi Professional corresponent. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de comunicar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos addicionals de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem enunciat al principi. Tanmateix, com també hem assenyalat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de seguida en contacte amb un advocat o un notari.