Gestoria en Constantí

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Constantí, que es troba a Catalunya, segons el darrer cens hi viuen 5597 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Suposen, així que, una meravellosa suport a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Aleshores, faenegen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Constantí

De manera oficial, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formalitza amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles comandes que demandi una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitar-ho. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Constantí

Encara que una gestoria com a regla general també ajuda, cal puntualitzar una sèrie de particularitats. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per explorar una mica més les diferències, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria consisteix a recomanar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les àrees importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, usualment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament informats els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació principals, es necessari ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de passar les proves pertinents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de declarar a continuació al Col·legi Professional oportú. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden disposar despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem descrit al principi. Malgrat tot, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.