Gestoria en Cornellà de Llobregat

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Cornellà de Llobregat, emplaçada a Catalunya, segons els cens hi habiten 86519 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per facilitar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regentada per un gestor col·legiat. Suposen, tantmateix, una meravellosa col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Per tant, treballen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Cornellà de Llobregat

De manera oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , explica amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles feines que requereixin una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si es necessiten aquests serveis, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitat. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Cornellà de Llobregat

Tot i que una gestoria com a regla general a més fa costat, cal accentuar una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per tenir al cap una mica més les coses diferents, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria és a exhortar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les disciplines més importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, per sistema els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sempre informats els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits bàsic, es requereix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de guanyar les proves obligatòries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Quant a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de declarar al moment al Col·legi Professional oportú. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de del despatx, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Així, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos addicionals de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que hem descrit a l’article. Per això, com també hem tractat, en cas de comptar amb una servei puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.