Gestoria en Crevillent

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Crevillent, ubicada a Comunitat Valenciana, oficialment hi viuen 28609 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria ajuda a procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, així, una genial assistència a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Aleshores, faenegen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Crevillent

Segons la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , precisa amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Queden fora de la seva competència, totes aquelles accions que exigeixi una tècnica jurídica. Això no obstant, quan si calen aquests reforços, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitat. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Crevillent

Encara que una gestoria correntment a més fa costat, cal accentuar una sèrie de particularitats. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria apoderada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per descobrir una mica més les diferències, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria resideix a orientar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les àrees principals són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, usualment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (a través de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament informats els seus usuaris de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència determinant, es necessari ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Tantmateix, s’han de guanyar les proves necessàries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de manifestar de seguida al Col·legi Professional corresponent. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos addicionals de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem assenyalat més amunt. Això no obstant, com també hem enumerat, en cas de comptar amb una servei puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de forma immediata en contacte amb un advocat o un notari.