Gestoria en Cullera

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Cullera, que es troba a Comunitat Valenciana, segons els cens hi resideixen 24121 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. D’aquesta manera, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar governada per un gestor col·legiat. Son, per tant, una esplèndida ajuda a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Tantmateix, faenegen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Cullera

Oficialment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , delimita amb tot detall allò que és un gestor. És d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles feines que requereixin una tècnica jurídica. Malgrat això, quan si calen aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Cullera

Tot i que una gestoria habitualment també fa costat, cal puntualitzar una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per conèixer una mica més les coses diferents, cal dir que la funció crucial d’una assessoria radica a il·lustrar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Per això, regularment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus representats (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sempre informats els seus protegits de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits bàsic, es demana ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de excedir les proves obligatòries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En referència a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Si bé es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de advertir de seguida al Col·legi Professional que toqui. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del despatx, ho hauria de comunicar al Col·legi. Així que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos addicionals de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que hem indicat a l’article. Per això, com també hem tractat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.