Gestoria en Es Castell

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Es Castell, emplaçada a Illes Balears, actualment té 7440 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Aleshores, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regentada per un gestor col·legiat. Son, per això, una extraordinària cobertura a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així que, actuen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Es Castell

Oficialment, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles accions que necessitin una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de ser necessari. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Es Castell

Encara que una gestoria en general a més col·labora, cal ressaltar una sèrie de diferències. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció principal d’una assessoria és a assistir les millors opcions als clients en un tema concret. Les disciplines més importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, usualment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus protegits de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació determinant, s’impossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Tantmateix, s’han de aprovar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de declarar a tot córrer al Col·legi Professional associat. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han enumerat amunt. Això no obstant, com també hem indicat, en cas de comptar amb una assistència puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de forma immediata en contacte amb un advocat o un notari.