Gestoria en Felanitx

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Felanitx, emplaçada a Illes Balears, oficialment hi habiten 18270 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Suposen, així que, una formidable acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així que, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Felanitx

Segons la llei, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , apunta amb tota claredat allò que és un gestor. És d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles comandes que exigeixi una tècnica jurídica. Desgrat de, en el moment que si calen aquests suports, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de ser necessari. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Felanitx

Encara que una gestoria normalment a més col·labora, cal matisar una sèrie de particularitats. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per saber una mica més les coses diferents, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria resideix a indicar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les disciplines principals són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, normalment els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment informats els seus representats de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, es necessari ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per tant, s’han de excedir les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de declarar a continuació al Col·legi Professional corresponent. També, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. En conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem indicat a l’article. Tot amb tot, com també hem assenyalat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran corrents en contacte amb un advocat o un notari.