Gestoria en Gavà

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Gavà, que es troba a Catalunya, segons els cens compta amb 45994 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a facilitar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. D’aquesta manera, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un gestor col·legiat. Suposen, així, una brutal cobertura a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Per això, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Gavà

Segons la llei, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , detalla amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles comandes que calgui una tècnica jurídica. Tot i això, quan si es necessiten aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden convidar en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Gavà

Encara que una gestoria correntment també ajuda, cal recalcar una sèrie de especialitats. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per indagar una mica més les diferències, cal dir que la funció superior d’una assessoria radica a assistir les millors opcions als clients en un tema concret. Les carpetes bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, regularment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus clients (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar al dia els seus clients de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència determinant, s’impossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de superar les proves corresponents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de apuntar a l’acte al Col·legi Professional associat. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de comunicar al Col·legi. Així, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han desgranat més amunt. No obstant això, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.