Gestoria en Girona

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Girona, que es troba a Catalunya, oficialment hi viuen 96188 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a proporcionar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar gestionada per un gestor col·legiat. Suposen, tantmateix, una increïble acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així que, treballen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Girona

Legalment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , descriu amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que demandi una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si requereixen aquests serveis, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden requerir en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Girona

Encara que una gestoria en general també assisteix, cal puntualitzar una sèrie de trets. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per descobrir una mica més les coses diferents, cal dir que la funció sobresortint d’una assessoria resideix a assistir les millors opcions als clients en un tema concret. Les branques importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, usualment els assessors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits cabdal, es sol·licita ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de passar les proves corresponents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Si bé es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de apuntar al moment al Col·legi Professional associat. A més, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de constar al Col·legi. Així que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos accessoris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han descrit amunt. Això no obstant, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una ajuda puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran immediatament en contacte amb un advocat o un notari.