Gestoria en la Nucia

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de la Nucia, que es troba a Comunitat Valenciana, ara mateix hi viuen 17874 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així que, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Suposen, per tant, una meravellosa contribució a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Per tant, treballen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en la Nucia

Segons la llei, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , explica amb tota claredat allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles feines que exigeixi una tècnica jurídica. Tot i això, quan si requereixen aquests suports, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de necessitat. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en la Nucia

Encara que una gestoria usualment a més assisteix, cal remarcar una sèrie de diferències. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada exclusivament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per indagar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria rau a indicar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les especialitats bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, normalment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut de continu al dia els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència principals, s’exigeix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per tant, s’han de aprovar les proves pertinents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de advertir corrents al Col·legi Professional associat. A més, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de la seu, ho hauria de constar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han descrit amb antelació. Per això, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran corrents en contacte amb un advocat o un notari.