Gestoria en La Roca del Vallès

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de La Roca del Vallès, situada a Catalunya, segons el darrer cens hi resideixen 10214 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, així doncs, una brutal acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així, faenegen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en La Roca del Vallès

Oficialment, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , matisa amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que necessitin una tècnica jurídica. Malgrat això, quan si calen aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de necessitar-ho. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en La Roca del Vallès

Tot i que una gestoria en general també fa d’assessorament, cal insistir una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria resideix a aconsellar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les branques més importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, habitualment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus protegits de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, cal ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de guanyar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Referent a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de declarar corrents al Col·legi Professional oportú. També, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del despatx, ho hauria de notificar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden obrir despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han indicat amunt. No obstant això, com també hem descrit, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.