Gestoria en La Selva del Camp

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de La Selva del Camp, que està a Catalunya, agafant el cens hi habiten 5683 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un gestor col·legiat. Suposen, així, una extraordinària assistència a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Aleshores, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en La Selva del Camp

Legalment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , precisa amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles feines que demani una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si es necessiten aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden requerir en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en La Selva del Camp

Encara que una gestoria ordinàriament a més assisteix, cal puntualitzar una sèrie de diferències. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció superior d’una assessoria radica a recomanar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, normalment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament al dia els seus clients de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència principals, es requereix ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per això, s’han de excedir les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Si bé es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de apuntar ràpidament al Col·legi Professional associat. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de constar al Col·legi. En conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han enunciat al principi. Malgrat tot, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.