Gestoria en Llagostera

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Llagostera, ubicada a Catalunya, actualment hi viuen 6713 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de subministrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Suposen, d’aquesta manera, una esplèndida suport a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Aleshores, faenegen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Llagostera

De manera oficial, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , delimita amb tot detall allò que és un gestor. És d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles iniciatives que calgui una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si es necessiten aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Llagostera

Encara que una gestoria com a regla general també col·labora, cal posar importància una sèrie de particularitats. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per saber una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria radica a aconsellar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees més rellevants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, normalment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus usuaris (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut de continu informats els seus clients de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits bàsic, es necessari ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de aprovar les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Referent a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de manifestar a l’acte al Col·legi Professional corresponent. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del despatx, ho hauria de notar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem assenyalat amunt. No obstant això, com també hem indicat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.