Gestoria en Llíria

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Llíria, que es troba a Comunitat Valenciana, segons les nostres dades compta amb 22706 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a subministrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. D’aquesta manera, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar governada per un gestor col·legiat. Son, així, una majestuosa contribució a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així, treballen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Llíria

A partir de la llei, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles accions que necessitin una tècnica jurídica. Tot i això, quan si es necessiten aquests serveis, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Llíria

Tot i que una gestoria per sistema també ajuda, cal especificar una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció primera d’una assessoria rau a advertir les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les especialitats bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, usualment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora al dia els seus protegits de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència cabdal, es requereix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de superar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de comunicar a tot córrer al Col·legi Professional corresponent. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de notificar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden obrir despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que hem tractat abans. Nogensmenys, com també hem tractat, en cas de comptar amb una reforç puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de seguida en contacte amb un advocat o un notari.