Gestoria en Lloseta

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Lloseta, que es troba a Illes Balears, agafant el cens hi habiten 5295 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a proporcionar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Suposen, així, una majestuosa contribució a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així, treballen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Lloseta

Oficialment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , apunta amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles feines que demani una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitat. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Lloseta

Encara que una gestoria normalment també assisteix, cal posar en relleu una sèrie de trets. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció sobresortint d’una assessoria resideix a orientar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, en general els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, es sol·licita ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de superar les proves corresponents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Quant a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de avisar a continuació al Col·legi Professional que toqui. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de constar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han enunciat amb antelació. Per això, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.