Gestoria en Manresa

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Manresa, emplaçada a Catalunya, segons els cens té 76558 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per facilitar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar governada per un gestor col·legiat. Son, aleshores, una increïble reforç a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Tantmateix, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Manresa

Segons la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tot detall allò que és un gestor. És d’un professional comanda de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un jornal. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles accions que demani una tècnica jurídica. Si bé, quan si calen aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de ser necessari. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Manresa

Encara que una gestoria com a regla general a més fa d’assessorament, cal recalcar una sèrie de característiques. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció sobresortint d’una assessoria radica a advertir les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les carpetes crucials són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, usualment els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus representats (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment informats els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, es necessari ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de excedir les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Referent a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de manifestar de seguida al Col·legi Professional associat. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de comunicar al Col·legi. Així, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden disposar despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem puntualitzat amunt. Això no obstant, com també hem tractat, en cas de comptar amb una implicació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de seguida en contacte amb un advocat o un notari.