Gestoria en Masquefa

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Masquefa, que està a Catalunya, segons les nostres dades té 7150 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, d’aquesta manera, una majestuosa col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així que, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Masquefa

Legalment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional comanda de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles feines que demandi una tècnica jurídica. Si bé, quan si calen aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de necessitar-ho. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Masquefa

Encara que una gestoria normalment també col·labora, cal posar en relleu una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria radica a presentar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les especialitats fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, usualment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus clients (a través de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus protegits de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació cabdal, s’exigeix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de aprovar les proves necessàries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de avisar seguidament al Col·legi Professional oportú. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de del despatx, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos adjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les normes que hem puntualitzat més amunt. Però, com també hem enunciat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a tot córrer en contacte amb un advocat o un notari.