Gestoria en Meliana

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Meliana, que es troba a Comunitat Valenciana, actualment hi viuen 10395 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria ajuda a procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, així, una sorprenent reforç a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Per tant, faenegen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Meliana

Oficialment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , concreta amb tota claredat allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles accions que necessitin una tècnica jurídica. Tot i què, quan si calen aquests serveis, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitat. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Meliana

Tot i que una gestoria normalment també assesora, cal emfatitzar una sèrie de trets. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per tenir al cap una mica més les diferències, cal dir que la funció primera d’una assessoria rau a avisar les millors opcions als clients en un tema concret. Les àrees importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, normalment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut de continu informats els seus protegits de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, es requereix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. D’aquesta manera, s’han de guanyar les proves corresponents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de declarar seguidament al Col·legi Professional corresponent. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de del despatx, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Per això, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos suplementaris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han tractat amb antelació. Per això, com també hem descrit, en cas de comptar amb una contribució puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de seguida en contacte amb un advocat o un notari.