Gestoria en Montblanc

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Montblanc, ubicada a Catalunya, segons el darrer cens hi resideixen 6632 individus.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així que, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Son, tantmateix, una esplèndida ajuda a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. D’aquesta manera, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Montblanc

Segons la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , detalla amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles comandes que demandi una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de necessitar-ho. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Montblanc

Encara que una gestoria usualment a més col·labora, cal ressaltar una sèrie de especialitats. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per descobrir una mica més les diferències, cal dir que la funció superior d’una assessoria resideix a orientar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les branques superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, ordinàriament els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment informats els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació determinant, es sol·licita ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de excedir les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de avisar de pressa al Col·legi Professional corresponent. També, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de la seu, ho hauria de notar al Col·legi. Així doncs, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos accessoris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Sí, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que s’han tractat a l’article. Nogensmenys, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.