Gestoria en Montgat

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Montgat, que es troba a Catalunya, segons les nostres dades compta amb 10270 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de administrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un gestor col·legiat. Suposen, tantmateix, una extraordinària suport a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així doncs, actuen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Montgat

Oficialment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles iniciatives que necessitin una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de ser necessari. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Montgat

Tot i que una gestoria usualment a més fa costat, cal insistir una sèrie de especialitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de temes fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció principal d’una assessoria és a indicar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les carpetes superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, com a regla general els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut de continu informats els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, es requereix ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de aprovar les proves corresponents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de avisar a continuació al Col·legi Professional oportú. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de constar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos accessoris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem descrit al principi. Això no obstant, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran al moment en contacte amb un advocat o un notari.