Gestoria en Muro d’Alcoi

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Muro d’Alcoi, ubicada a Comunitat Valenciana, actualment compta amb 7983 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de administrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Son, per això, una espectacular reforç a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Tantmateix, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Muro d’Alcoi

Legalment, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tota claredat allò que és un gestor. És d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles comandes que exigeixi una tècnica jurídica. Desgrat de, en el moment que si calen aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Muro d’Alcoi

Encara que una gestoria correntment a més col·labora, cal posar importància una sèrie de especialitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria consisteix a assessorar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les àrees més importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, en general els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sempre al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació crucial, cal ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de excedir les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de avisar a continuació al Col·legi Professional que toqui. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos suplementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem ressenyat més amunt. Això no obstant, com també hem descrit, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.