Gestoria en Olot

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Olot, ubicada a Catalunya, segons els cens compta amb 33524 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a subministrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per tant, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Son, així doncs, una portentosa contribució a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Per tant, faenegen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Olot

Segons la llei, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formula amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles feines que calgui una tècnica jurídica. Si bé, en el moment que si són necessaris aquests suports, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de necessitat. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Olot

Tot i que una gestoria normalment a més assisteix, cal recalcar una sèrie de trets. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria encarregada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per descobrir una mica més les diferències, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria és a advertir les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les especialitats superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, ordinàriament els assessors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus representats (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment informats els seus representats de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, es requereix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de superar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Envers a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de avisar immediatament al Col·legi Professional que toqui. A més, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de fer arribar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos auxiliars de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem desgranat a l’article. Tanmateix, com també hem enunciat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.