Gestoria en Ondara

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Ondara, que està a Comunitat Valenciana, oficialment compta amb 5798 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Suposen, així, una increïble sosteniment a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Igualment, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Ondara

Oficialment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , especifica amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles accions que demandi una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si són necessaris aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de necessitat. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Ondara

Encara que una gestoria per sistema també assesora, cal especificar una sèrie de característiques. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria encarregada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció principal d’una assessoria consisteix a presentar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les branques crucials són la fiscal, la laboral i la comptable. Així doncs, usualment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus representats (mitjançant de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment al dia els seus protegits de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, es demana ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per això, s’han de passar les proves obligatòries marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de comunicar seguidament al Col·legi Professional associat. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden obrir despatxos accessoris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem enunciat amb antelació. Tot i així, com també hem descrit, en cas de comptar amb una assistència puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran immediatament en contacte amb un advocat o un notari.