Gestoria en Parets del Vallès

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Parets del Vallès, que està a Catalunya, ara mateix hi viuen 17632 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per proporcionar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, aleshores, una portentosa contribució a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així doncs, faenegen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Parets del Vallès

A partir de la llei, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , apunta amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles comandes que necessitin una tècnica jurídica. Si bé, quan si es necessiten aquests serveis, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de ser necessari. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Parets del Vallès

Encara que una gestoria correntment també fa d’assessorament, cal formular una sèrie de trets. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada únicament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per conèixer una mica més les coses diferents, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria és a proposar les millors opcions als clients en un tema concret. Les carpetes importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així que, en general els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus protegits de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, es necessari ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de guanyar les proves pertinents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Envers a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Si bé es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de comunicar a l’instant al Col·legi Professional corresponent. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de notificar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos afegits de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem tractat amb antelació. Tot amb tot, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una contribució puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de pressa en contacte amb un advocat o un notari.