Gestoria en Pilar de la Horadada

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Pilar de la Horadada, situada a Comunitat Valenciana, actualment hi viuen 22050 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per proporcionar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar encapçalada per un gestor col·legiat. Suposen, així, una brutal cobertura a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Per tant, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Pilar de la Horadada

A partir de la llei, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , especifica amb tota claredat allò que és un gestor. És d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Queden excloses de la seva competència, totes aquelles accions que demani una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si requereixen aquests serveis, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden instar en cas de ser necessari. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Pilar de la Horadada

Tot i que una gestoria habitualment a més fa costat, cal subratllar una sèrie de trets. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria consisteix a advertir les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les disciplines crucials són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, per sistema els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (a través de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sempre informats els seus clients de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència bàsic, s’exigeix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Tantmateix, s’han de superar les proves necessàries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Això no obstant es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de apuntar de seguida al Col·legi Professional associat. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de avisar al Col·legi. Així doncs, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos addicionals de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han assenyalat abans. Tot amb tot, com també hem tractat, en cas de comptar amb una assistència puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.