Gestoria en Pineda de Mar

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Pineda de Mar, que es troba a Catalunya, segons els cens compta amb 26203 persones.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de administrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar liderada per un gestor col·legiat. Son, per això, una extraordinària contribució a petites i mitjanes empreses, així com a autònoms sense treballadors a càrrec. Per això, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Pineda de Mar

Oficialment, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , apunta amb tota claredat allò que són els gestors. Es tracta d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles comandes que necessitin una tècnica jurídica. Tot i això, en el moment que si són necessaris aquests serveis, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden demanar en cas de ser necessari. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Pineda de Mar

Encara que una gestoria en general a més assisteix, cal posar en relleu una sèrie de especialitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per explorar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció important d’una assessoria és a aconsellar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques crucials són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, ordinàriament els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus usuaris (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment al dia els seus clients de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació determinant, es necessari ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de guanyar les proves corresponents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, pagar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de apuntar de pressa al Col·legi Professional oportú. A més, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. Així que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos complementaris de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que s’han indicat més amunt. Per això, com també hem tractat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.