Gestoria en Polinyà

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Polinyà, que es troba a Catalunya, ara mateix té 6176 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de facilitar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar gestionada per un gestor col·legiat. Suposen, per això, una majestuosa sosteniment a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així doncs, actuen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Polinyà

De manera oficial, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , matisa amb tota claredat allò que és un gestor. És d’un professional comanda de tramitar amb l’Administració, a canvi d’uns honoraris. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles iniciatives que requereixin una tècnica jurídica. Tot i què, quan si són necessaris aquests reforços, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de ser necessari. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En síntesi, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Polinyà

Encara que una gestoria normalment també assesora, cal insistir una sèrie de particularitats. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de temes fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria resideix a il·lustrar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les àrees més rellevants són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, en general els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora al dia els seus protegits de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència cabdal, s’impossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de guanyar les proves obligatòries plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de manifestar ràpidament al Col·legi Professional associat. A més, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de notificar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden obrir despatxos auxiliars de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han enunciat més amunt. Així i tot, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran immediatament en contacte amb un advocat o un notari.