Gestoria en Ripollet

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Ripollet, ubicada a Catalunya, actualment hi viuen 37088 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Igualment, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Son, aleshores, una espectacular contribució a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així que, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Ripollet

Legalment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formula amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles comandes que demandi una tècnica jurídica. Això no obstant, quan si es necessiten aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden requerir en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els autònoms, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Ripollet

Tot i que una gestoria com a regla general a més assisteix, cal subratllar una sèrie de trets. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria apoderada només dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció rellevant d’una assessoria consisteix a assessorar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, en general els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus representats de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a obligació principals, es demana ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de passar les proves pertinents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de advertir immediatament al Col·legi Professional que toqui. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de constar al Col·legi. Així, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos adjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En efecte, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem descrit amunt. Així i tot, com també hem descrit, en cas de comptar amb una contribució puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’instant en contacte amb un advocat o un notari.