Gestoria en Roses

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Roses, que està a Catalunya, oficialment compta amb 20197 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria s’utilitza per aportar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Son, així, una brutal col·laboració a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Així, faenegen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Roses

Oficialment, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , puntualitza amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional comanda de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles tasques que demandi una tècnica jurídica. Malgrat això, en el moment que si requereixen aquests reforços, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitat. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Roses

Encara que una gestoria regularment a més assisteix, cal especificar una sèrie de especialitats. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de temes fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció superior d’una assessoria radica a orientar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques superiors són la fiscal, la laboral i la comptable. Per tant, habitualment els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus usuaris (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat principalment amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut a tot hora informats els seus representats de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits bàsic, s’impossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més curiós) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de guanyar les proves obligatòries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar altrament amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de comunicar ràpidament al Col·legi Professional corresponent. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del despatx, ho hauria de notar al Col·legi. Per consegüent, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden tenir despatxos adjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem tractat al principi. Tot amb tot, com també hem desgranat, en cas de comptar amb una ajuda puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran al moment en contacte amb un advocat o un notari.