Gestoria en Sallent

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sallent, emplaçada a Catalunya, oficialment hi resideixen 7107 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de donar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Per això, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar gestionada per un gestor col·legiat. Suposen, d’aquesta manera, una sorprenent contribució a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així doncs, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sallent

Segons la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , especifica amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Queden fora de la seva competència, totes aquelles tasques que calgui una tècnica jurídica. Tot i què, quan si es necessiten aquests suports, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden impetrar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sallent

Tot i que una gestoria ordinàriament també assesora, cal detallar una sèrie de particularitats. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per saber una mica més les diferències, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria radica a indicar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les disciplines fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Tantmateix, normalment els assessors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus representats (a través de correus electrònics o telèfon) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus clients de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits bàsiques, s’exigeix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Aleshores, s’han de passar les proves necessàries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes obligatòries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

A propòrit de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de canviar de domicili social, s’ha de manifestar al moment al Col·legi Professional que toqui. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de del local, ho hauria de avisar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, tot i què es poden obrir despatxos adjunts de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han indicat abans. Nogensmenys, com també hem assenyalat, en cas de comptar amb una servei puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran al moment en contacte amb un advocat o un notari.