Gestoria en Sant Adrià de Besòs

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Adrià de Besòs, situada a Catalunya, oficialment compta amb 33761 ciutadans.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a facilitar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar dirigida per un gestor col·legiat. Son, d’aquesta manera, una majestuosa suport a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Igualment, actuen amb particulars que necessitin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Adrià de Besòs

A partir de la llei, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , il·lustra amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional comanda de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un pagament. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que calgui una tècnica jurídica. Si bé, quan si són necessaris aquests serveis, els gestors treballen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden impetrar en cas de necessitar-ho. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Adrià de Besòs

Encara que una gestoria com a regla general també fa costat, cal posar en relleu una sèrie de particularitats. Per exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva part, la gestoria com a tal estaria encarregada tan sols dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

A més, per tenir al cap una mica més les diferències, cal dir que la funció important d’una assessoria rau a presentar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees importants són la fiscal, la laboral i la comptable. Per això, normalment els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut contínuament informats els seus protegits de les darreres noves.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, es requereix ser espanyol o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de guanyar les proves corresponents indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de modificar de domicili social, s’ha de comunicar seguidament al Col·legi Professional associat. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de constar al Col·legi. Així doncs, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos conjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En veritat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem puntualitzat amunt. Nogensmenys, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una aportació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de forma immediata en contacte amb un advocat o un notari.