Gestoria en Sant Boi de Llobregat

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Boi de Llobregat, emplaçada a Catalunya, agafant el cens té 82428 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així doncs, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, lliurar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar gestionada per un gestor col·legiat. Son, d’aquesta manera, una portentosa reforç a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així que, actuen amb particulars que vulguin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Boi de Llobregat

De manera oficial, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , formula amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encomanat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’una retribució. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que demani una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si calen aquests serveis, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitar-ho. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que farà per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Boi de Llobregat

Tot i que una gestoria regularment també col·labora, cal posar l’accent una sèrie de especialitats. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada de forma exclusiva dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per explorar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria consisteix a assistir les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les branques més rellevants són la fiscal, la laboral i la comptable. Així, usualment els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus representats (a través de correus electrònics o telèfon) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar al dia els seus usuaris de les darreres informacions.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a exigència crucial, es demana ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Tantmateix, s’han de passar les proves necessàries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Quant a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, encara que es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar igualment amb una seu física. En cas de canvi de domicili social, s’ha de manifestar a tot córrer al Col·legi Professional corresponent. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a l’exterior de del local, ho hauria de comunicar al Col·legi. De manera que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos afegits de gestors associats.

Convergència entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Veritablement, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que s’han ressenyat amunt. Així i tot, com també hem descrit, en cas de comptar amb una assistència puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a tot córrer en contacte amb un advocat o un notari.