Gestoria en Sant Cugat del Vallès

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Cugat del Vallès, situada a Catalunya, segons el darrer cens hi resideixen 79253 residents.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar capitanejada per un gestor col·legiat. Suposen, per això, una brutal acompanyament a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Així que, faenegen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Cugat del Vallès

Segons la llei, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , il·lustra amb tota claredat allò que són els gestors. És d’un professional encarregat de fer tràmits amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles feines que necessitin una tècnica jurídica. Desgrat de, quan si calen aquests reforços, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden cridar en cas de ser necessari. Això és així, principalment en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o emplenar el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Cugat del Vallès

Encara que una gestoria normalment a més assisteix, cal especificar una sèrie de trets. A mode d’exemple, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de l’orientació fiscal i laboral. Per part seva, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

A més, per conèixer una mica més les coses diferents, cal dir que la funció crucial d’una assessoria radica a recomanar les millors opcions als clients en una matèria concreta. Les àrees més importants són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, normalment els gestors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment informats els seus representats de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, s’exigeix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència de l’estat espanyol, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així que, s’han de passar les proves pertinents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Entorn de a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Malgrat això es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar addicionalment amb una seu física. En cas de alteració de domicili social, s’ha de avisar corrents al Col·legi Professional associat. Addicionalment, si es realitzés qualsevol gestió a fora de del local, ho hauria de notificar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos auxiliars de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem desgranat al principi. Nogensmenys, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.