Gestoria en Sant Joan Despí

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Joan Despí, que està a Catalunya, ara mateix hi habiten 32030 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria serveix per procurar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar encapçalada per un gestor col·legiat. Suposen, tantmateix, una increïble ajuda a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Tantmateix, treballen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Joan Despí

De forma oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , descriu amb tot detall allò que són els gestors. Es tracta d’un professional encarregat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’un jornal. Hi estan llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que demani una tècnica jurídica. Això no obstant, en el moment que si es necessiten aquests reforços, els gestors fan equip amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden exhotar en cas de necessitar-ho. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, a mode d’exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els freelance, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Joan Despí

Tot i que una gestoria com a regla general a més ajuda, cal formular una sèrie de especialitats. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada tot just dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de freelance (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per conèixer una mica més les coses diferents, cal dir que la funció important d’una assessoria és a avisar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les branques fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, com a regla general els gestors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus protegits (a través de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar informats els seus protegits de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com apuntàvem més amunt, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, s’impossa ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més necessari) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així doncs, s’han de guanyar les proves necessàries marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, acreditar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Amb relació a a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i això es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de declarar immediatament al Col·legi Professional corresponent. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de fer arribar al Col·legi. En conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos accessoris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les obligacions que hem ressenyat a l’article. Això no obstant, com també hem assenyalat, en cas de comptar amb una servei puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran al moment en contacte amb un advocat o un notari.