Gestoria en Sant Pere de Ribes

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Pere de Ribes, que es troba a Catalunya, actualment hi resideixen 28353 veïns i veïnes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria té la missió de proveir serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Així que, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar gestionada per un gestor col·legiat. Son, aleshores, una notable assistència a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors per compte propi sense treballadors a càrrec. Igualment, actuen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Pere de Ribes

Legalment, a l’article número 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , apunta amb tota claredat allò que són els gestors. Es tracta d’un professional comanda de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Queden llevades de la seva competència, totes aquelles tasques que demani una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si són necessaris aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden sol·licitar en cas de necessitar-ho. Això és així, la majoria de vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En conclusió, un gestor el que farà per nosaltres serà, posem per cas, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda o impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens donarà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes gestions.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Pere de Ribes

Tot i que una gestoria com a regla general a més fa d’assessorament, cal posar en relleu una sèrie de característiques. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada solament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de freelance i la representació legal d’autònoms (per exemple, quan es fan reclamacions a través de burofax).

I, per explorar una mica més les diferències, cal dir que la funció important d’una assessoria resideix a assistir les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les disciplines bàsiques són la fiscal, la laboral i la comptable. Per això, en general els assessors solen mantenir una comunicació continuada amb els seus clients (a través de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat molts cops amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut sense parar al dia els seus protegits de les darreres notícies.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits determinant, s’impossa ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més bàsic) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de aprovar les proves pertinents plantejades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

Respecte a les seves obligacions professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, Tot i què es pot valer de personal en nòmina per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar indistintament amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de apuntar a tot córrer al Col·legi Professional corresponent. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió a fora de la seu, ho hauria de comunicar al Col·legi. En Conseqüència, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden tenir despatxos conjunts de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

En realitat, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi les normes que s’han enunciat a l’article. Tot i així, com també hem enumerat, en cas de comptar amb una contribució puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran seguidament en contacte amb un advocat o un notari.