Gestoria en Sant Quirze del Vallès

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Quirze del Vallès, emplaçada a Catalunya, segons les nostres dades hi habiten 18462 habitants.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria contribueix a portar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. D’aquesta manera, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar regida per un gestor col·legiat. Suposen, així que, una magnifíca reforç a petites i mitjanes empreses, així com a freelance sense treballadors a càrrec. Així doncs, treballen amb particulars que requereixin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tramitació administrativa.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Quirze del Vallès

De forma oficial, a l’article 1 de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , evoca amb tot detall allò que és un gestor. Es tracta d’un professional encarregat de tramitar amb l’Administració, a canvi d’un estipendi. Hi estan fora de la seva competència, totes aquelles iniciatives que requereixin una tècnica jurídica. Tot i què, en el moment que si calen aquests reforços, els gestors es relacionen amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden reclamar en cas de necessitat. Això és així, moltes vegades en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En recapitulació, un gestor el que farà per nosaltres serà, per exemple, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs administratius. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [d’igual manera de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Quirze del Vallès

Encara que una gestoria habitualment a més assisteix, cal posar en relleu una sèrie de particularitats. En aquest cas, la part d‟assessoria d‟aquest tipus d‟organitzacions s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. En la seva banda, la gestoria com a tal estaria encarregada exclusivament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa d’autònoms i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per llistar una mica més les coses diferents, cal dir que la funció bàsica d’una assessoria consisteix a assessorar les millors opcions als usuaris en un tema concret. Les àrees fonamentals són la fiscal, la laboral i la comptable. Aleshores, en general els assessors solen mantenir una comunicació fluida amb els seus usuaris (mitjançant de correus electrònics o trucades) referent a subvencions o ajuts. Això ha passat la majoria de vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut en tot moment al dia els seus protegits de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com indicàvem abans, el titular d’una gestoria ha de constar al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, es demana ser espanyol o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més ressenyable) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Així, s’han de excedir les proves necessàries indicades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, fer pagament les taxes corresponents i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En relació amb a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar d’igual manera amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de declarar seguidament al Col·legi Professional que toqui. Així mateix, si es realitzés qualsevol gestió fora de la seu, ho hauria de constar al Col·legi. Consegüentment, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden disposar despatxos suplementaris de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

De fet, un despatx jurídic també pot fer com a gestor, sempre que compleixi les exigències que hem tractat amunt. No obstant això, com també hem ressenyat, en cas de comptar amb una acompanyament puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran a l’acte en contacte amb un advocat o un notari.