Gestoria en Sant Vicenç de Castellet

Si teniu una gestoria i voleu sortir al nostre web

Voleu sortir al nostre web

La ciutat de Sant Vicenç de Castellet, que està a Catalunya, actualment compta amb 8096 ànimes.

LA TEVA GESTORIA

Aquí aniria la descripció de la vostra gestoria. Amb les dades més importants que creieu que els vostres futurs possibles clients val la pena que tinguin en compte.

Laboral – Fiscal – Jurídica

Una gestoria assisteix a subministrar serveis d’administració a empreses, pimes i autònoms. Tantmateix, solen encarregar-se de portar la comptabilitat, presentar els impostos o formalitzar per escrit contractes i baixes laborals. A més, per llei, tota gestoria ha d’estar administrada per un gestor col·legiat. Son, d’aquesta manera, una formidable assistència a petites i mitjanes empreses, així com a treballadors freelance sense treballadors a càrrec. Tantmateix, faenegen amb particulars que demanin els seus serveis a la declaració d’impostos o qualsevol tipus de tràmit administratiu.

Què és una gestoria i com trobar-la en Sant Vicenç de Castellet

De manera oficial, a l’article número ú de l’Estatut Orgànic, segons el Decret 424/1963 de l’1 de març , defineix amb tot detall allò que són els gestors. És d’un professional encomanat de presentar tràmits amb l’Administració, a canvi d’unes dietes. Hi estan excloses de la seva competència, totes aquelles tasques que demani una tècnica jurídica. Tot i això, quan si es necessiten aquests suports, els gestors col·laboren amb altres professionals (advocats o notaris) a qui es poden derivar en cas de necessitar-ho. Això és així, molts cops en herències, acomiadaments improcedents o reclamacions .

En resum, un gestor el que durà a terme per nosaltres serà, sense anar més lluny, renovar el nostre permís de conduir, tramitar una llicència municipal , inscriure al Registre de la Propietat el nostre immoble o omplir el pagament dels tributs de l’administració. I, pel que fa a les empreses o els professionals, s’encarregarà [igualment de presentació de la declaració trimestral de l’impost sobre el valor afegit (IVA) i de la declaració anual de la renda , impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També ens farà d’alta a la Seguretat Social i a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). A més d’altres moltes coses.

Diferències entre una gestoria i assessoria que has de tenir en compte al buscar gestió en Sant Vicenç de Castellet

Tot i que una gestoria normalment a més ajuda, cal especificar una sèrie de particularitats. En aquest sentit, la part d‟assessoria d‟aquest tipus de gestories s‟encarrega de d’afers fiscal i laboral. Per la seva banda, la gestoria com a tal estaria apoderada exclusivament dels tràmits tributaris, els laborals (l’alta i baixa de treballadors), la comptabilitat i facturació d’un negoci, la gestió d’empreses, l’alta o baixa de professionals i la representació legal de professionals (per exemple, quan es fan reclamacions mitjançant burofax).

I, per conèixer una mica més les diferències, cal dir que la funció fonamental d’una assessoria és a presentar les millors opcions als usuaris en una matèria concreta. Les disciplines importants són la fiscal, la laboral i la comptable. D’aquesta manera, normalment els gestors solen mantenir una comunicació fixa amb els seus protegits (mitjançant de correus electrònics o trucades) sobre subvencions o ajuts. Això ha passat moltes vegades amb la situació de pandèmia COVID-19, ja que han tingut constantment al dia els seus usuaris de les darreres novetats.

Requisits per actuar com a gestor administratiu

Com dèiem més amunt, el titular d’una gestoria ha d’estar inscrit al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de la seva àrea geogràfica. Com a requisits principals, s’exigeix ser de nacionalitat espanyola o tenir la residència espanyola, la majoria d’edat, la no inhabilitació judicial i (això potser és el més elemental) un títol en Econòmiques, Dret, Polítiques o Empresarials. Per això, s’han de superar les proves pertinents marcades per l’Administració, constar a Hisenda com a “gestor administratiu”, abonar les taxes necessàries i estar donat d’alta a la Seguretat Social com a empresari autònom.

En referència a les seves responsabilitats professionals, el gestor ha de prestar els seus serveis com a persona física, tot i què es pot valer de personal contractat per ajudar-lo. La gestoria ha de comptar de la mateixa manea amb una seu física. En cas de desplaçament de domicili social, s’ha de avisar immediatament al Col·legi Professional corresponent. També, si es realitzés qualsevol gestió fora de del despatx, ho hauria de fer arribar al Col·legi. De manera que, poden comptar amb un únic despatx auxiliar, encara que es poden obrir despatxos afegits de gestors associats.

Diferències entre gestories, assessories i despatxos jurídics

Efectivament, un despatx jurídic també pot actuar com a gestor, sempre que compleixi els requisits que hem ressenyat amb antelació. Amb tot i això, com també hem puntualitzat, en cas de comptar amb una cooperació puntual jurídica, els gestors/assessors ens posaran de forma immediata en contacte amb un advocat o un notari.